พิเศษ สมัครโครงการอบรม 2 หลักสูตร
ปิดรับสมัคร
ติดต่อสอบถาม

 

บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด 
ขอเรียนเชิญครูปฐมวัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

 หัวข้อที่ 1 “การวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัยอย่างไร ในการศึกษาไทยยุค Thailand 4.0”
และ
หัวข้อที่ 2"เสริมสร้าง EF ทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย 
ด้วยกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว"วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560  
ห้อง Board Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 

หัวข้อที่ 1 “การวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัยอย่างไร ในการศึกษาไทยยุค Thailand 4.0”

วิทยากร : รศ. ดร. นันทิยา น้อยจันทร์  (คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
                ค.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
                ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เนื้อหาในการอบรม  :  - Thailand 4.0 และห้องเรียนอนุบาล
                                   - แนวทางการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย 4.0
                                   - วิเคราะห์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของโรงเรียน
                                   - นำเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างมาตรฐานสู่ห้องเรียนอนุบาล 4.0
                                   - นำเสนอแนวทางออกแบบการวัดผลเด็กปฐมวัย 4.0
ระยะเวลาในการอบรม :  8.30 - 12.00 น. 

 

หัวข้อที่ 2 "เสริมสร้าง EF ทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว"

วิทยากร : 1. อ.ปิยนุช พูลทรัพย์  
                    ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย
                2. อ.วรินทร์ธรา ธนไวทย์โกเศส
                    ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    ครูและผู้บริหารโรงเรียนสอนดนตรีและศิลปะ
 
เนื้อหาในการอบรม  :   - ความสำคัญของ Executive Function (EF) ในเด็กปฐมวัย
                                   - การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-6ปี)
                                   - พื้นฐานกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวในเด็กปฐมวัยกับ 
                                      9 องค์ประกอบของ EF
                                   - กิจกรรมบูรณาการดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้าง EF ในเด็กปฐมวัย
ระยะเวลาในการอบรม :  13.00 - 17.00 น.
 
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร : 1,500 บาท/ท่าน (จากราคาปกติ 1,640 บาท)
 

**กรณีสั่งซื้อหลายที่นั่ง กรุณาระบุหลักสูตร รายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์
ในรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าเพื่อความรวดเร็วในการสรุปรายชื่อค่ะ ^^

ผู้ดำเนินโครงการ : บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
ผู้ประสานงาน : วัลภาภรณ์ หนูเนียม  โทร. 086-3309293, 02-954-8301