อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดและประเมินผลเด็กปฐมวัยอย่างไร ในการศึกษาไทยยุค Thailand 4.0
ปิดรับสมัคร
ติดต่อสอบถาม
 
         
 บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด 
ขอเรียนเชิญครูปฐมวัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 
“การวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัยอย่างไร ในการศึกษาไทยยุค Thailand 4.0”
 
 
วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560  เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.  
ห้อง Board Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
 
วิทยากร : รศ. ดร. นันทิยา น้อยจันทร์  (คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
              ค.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
              ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เนื้อหาในการอบรม  :  - Thailand 4.0 และห้องเรียนอนุบาล
                                   - แนวทางการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย 4.0
                                   - วิเคราะห์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของโรงเรียน
                                   - นำเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างมาตรฐานสู่ห้องเรียนอนุบาล 4.0
                                   - นำเสนอแนวทางออกแบบการวัดผลเด็กปฐมวัย 4.0
 
จำนวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  :  จำนวนจำกัด ( ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง )
 
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร : 820 บาท/ท่าน (**พิเศษซื้อ 2 หลักสูตรลดเหลือ 1,500 บาท)


สนใจสมัครทั้ง 2 หลักสูตร
 คลิก>>> http://www.edtechcreation.com/index.php?mo=28&id=1898097
 

**กรณีสั่งซื้อหลายที่นั่ง กรุณาระบุรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ในรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
เพื่อความรวดเร็วในการสรุปรายชื่อค่ะ ^^

ผู้ดำเนินโครงการ : บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
ผู้ประสานงาน : วัลภาภรณ์ หนูเนียม  โทร. 086-3309293, 02-954-8301