อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ปิดรับสมัคร
ติดต่อสอบถาม

 

 

 

บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี(เอ็ด-เทค) จำกัด
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูระดับปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ

 

แนวทางการจัดหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

 

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559  เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ ห้อง Boardroom3 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21)

วิทยากร รศ. ดร. นันทิยา  น้อยจันทร์  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

     เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษากลางในการสื่อสาร ทำให้การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
การจัดทำหลักสูตรการสอนจึงต้องปรับให้มีความเป็นสากลมากขึ้น การจัดทำหลักสูตรห้องเรียน
สองภาษาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาปฐมวัย

     หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา เป็นสิ่งสำคัญที่โรงเรียนควรต้องคำนึงถึงเมื่อต้องการส่งเสริม
ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สองภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการสอนภาษาที่สอง การจัดกิจกรรมต่างๆ เด็กควรได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการนำสื่อภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึง
พัฒนาการและความสนใจของเด็ก ตลอดจนการเป็นตัวแบบที่ดีในการใช้ภาษา การออกเสียง
ภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ครูและผู้เกี่ยวข้องใน
โรงเรียนจำเป็นต้องศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้สองภาษาในเด็กปฐมวัย
เพื่อสร้างหลักสูตรที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานภายใต้กรอบแนวคิดการสร้าง
เด็กสองภาษา ในยุคของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา
    ในศตวรรษที่ 21 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถคัดเลือกสื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
    กับห้องเรียนสองภาษาของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถออกแบบหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาในศตวรรษที่ 21 ได้

จำนวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  :  จำนวน 50 คน (ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง)

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาศักยภาพในการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาใน
    เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
    ในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น

2. เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถคัดเลือกสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะ
    สองภาษาในเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
    ให้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย

3. เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถออกแบบหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาในศตวรรษที่ 21
    ได้อย่างเหมาะสม

สิ่งที่จัดเตรียมให้ผู้เข้าอบรม :
1. ชุดเอกสารประกอบการบรรยาย 
2. อาหารว่าง
3. เกียรติบัตร

แถมฟรี : คูปองซื้อสินค้าราคาพิเศษ ส่วนลด 40%

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร  :  750 บาท/ท่าน (ราคาพิเศษ 650 าท/ท่าน เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน
วันที่ 25 ก.ย. 59) 

**กรณีสั่งซื้อหลายที่นั่ง กรุณาระบุรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ในรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าเพื่อความรวดเร็วในการสรุปรายชื่อค่ะ ^^

ผู้ดำเนินโครงการ  :  บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
ผู้ประสานงาน  :  วัลภาภรณ์ หนูเนียม  โทร. 086-3309293, 02-954-8301


ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม ได้ที่นี่---> http://bit.ly/2by2Yut