อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้รู้สองภาษาด้วยกิจกรรมและสื่อเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
ปิดรับสมัคร
ติดต่อสอบถาม

บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี(เอ็ด-เทค) จำกัด
ขอเรียนเชิญครูปฐมวัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

“การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้รู้สองภาษาด้วยกิจกรรม
และสื่อเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21”

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559  เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. 
ณ ห้อง Boardroom2  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21)

วิทยากร

1.  ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.  ศุภดา พึ่งหิรัญ M.S. General Education Studies : Concentration in Gifted Education, The Johns Hopkins University, U.S.A.
3.  ปิยนุช พูลทรัพย์  ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

        เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษากลางในการสื่อสาร
ทำให้การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นเด็กสองภาษานั้น
พ่อแม่และครู จำเป็นต้องศึกษาและ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้สองภาษาในเด็กปฐมวัย เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
อย่างสนุกสนานภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างเด็กสองภาษา ในยุคของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  

         การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองและคุณครู ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้เข้าใจ
แนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กปฐมวัย
รูปแบบการสอนสองภาษา สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษา
เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหมาย และแนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้
     ภาษาที่สองของเด็กปฐมวัย รูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมสองภาษา สื่อและเทคโนโลยี
     ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
     และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถเลือกสื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
     สองภาษาได้อย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ
3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมและประดิษฐ์สื่อง่าย ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
     สองภาษาได้อย่างเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  :  จำนวน 50 คน ( ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง )

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะสองภาษา
     ในเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น
2.  เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะ
     สองภาษาในเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
     ให้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย
3.  เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประดิษฐ์สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษาในเด็กปฐมวัย
     สามารถพัฒนา ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการดำรงชีวิตอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21    

สิ่งที่จัดเตรียมให้ผู้เข้าอบรม

1.  ชุดเอกสารประกอบการบรรยาย 
2.  อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
3.  อาหารว่าง (เช้า-บ่าย)
4.  เกียรติบัตร    

แถมฟรี : หนังสือ AR Book เรียนรู้ "Do Re Mi" มูลค่า 75 บาท และ คูปองซื้อสินค้าราคาพิเศษ ลดสูงสุด 40%

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร : 1,350 บาท/ท่าน (ราคาพิเศษ 1,250 บาท/ท่าน เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน
วันที่ 25 ก.ย. 59)

**กรณีสั่งซื้อหลายที่นั่ง กรุณาระบุรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ในรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าเพื่อความรวดเร็วในการสรุปรายชื่อค่ะ ^^

ผู้ดำเนินโครงการ : บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
ผู้ประสานงาน : วัลภาภรณ์ หนูเนียม  โทร. 086-3309293, 02-954-8301


ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม ได้ที่นี่---> http://bit.ly/2c6wDYB