บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด

 คณะที่ปรึกษา

ศ. พล.ต.ต.หญิง ดร. นัยนา  เกิดวิชัย

 

รศ. ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้บริหาร

กรรมการบริหาร

ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (จิตวิทยาฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กรรมการผู้จัดการ

รัตนรรท์ ทองทั่ว

ศศ.ม. (จิตวิทยาฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา

รศ. ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ดร.ฉัตรวรรณ์  ลัญฉวรรธนะกร

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ค.บ. (ประถมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปิยนุช พูลทรัพย์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
สาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยสิบกว่าปี
เคยได้รับรางวัลนิสิตผู้ผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอนดีเด่นของ คณะครุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันมีผลงานหนังสือแบบเรียนและหนังสืออาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัยมากมาย

 

 

กติกา บู่ซัน

  คุณครูผู้มีใจรักเด็ก

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปริญญาโท 2 ใบ จาก บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปัจจุบันเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และร่วมสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงานที่ผ่านมา ร่วมพัฒนาหนังสือ และแต่งนิทานเรื่อง ครอบครัวของฮามี่ 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ

ศุภดา พึ่งหิรัญ

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง
M.S. (General Education Studies Concentration: Gifted Education)
Johns Hopkins University, U.S.A.
ประสบการณ์สอนเด็กปฐมวัยที่สหรัฐอเมริกา 10 ปี

 

 Olivia Guinto-Pino

B.A. (Fine Art) Kingston University, UK
PGCE (Post-graduate in Primary Education) Goldsmiths College,
University of London, UK
Native speaker of English

 

ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว

      ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Applied Linguistics) The University of Nottingham, UK

 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ดร. ก้องเกียรติ หิรัญเกิด

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 กองบรรณาธิการ

กิตติพันธ์  ไชยสาร

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 2
วิชาโท ภาษาตะวันออก

 

ปาลิดา เกาะลอย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
วิชาโท กลุ่มวิชาศึกษาศาสตร์

 

เขียนเรื่อง


นานานัน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และปริญญาโท จากคณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีโอกาสได้ร่วมในกระบวนการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยตั้งแต่ ปี 2552
และศึกษาวุฒิบัตรหลักสูตร “แนวปฏิบัติที่เหมาะสม ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย”
ที่จัดโดยสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชอบจินตนาการ เขียนบทความ และเคยได้รับรางวัลจากผลงานเขียนนิทาน
นิทานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดี BookStart คือ เรื่อง "บูบู้ยูยู่ หมาหน้าย่นกับแมวหนาเหี่ยว" (ปี2557)
และเรื่อง "ตะลุกปุ๊ก กุกกัก อุ๊ย! นั่นตัวอะไร" (ปี2558)
ผลงานที่ผ่านมา คือ ชุดนิทานพหุปัญญา "นานา"
และนิทานบูรณาการเสริมประสบการณ์ชุด "เก่ง ดี มีสุข" (พอเพียง กับ พอใจ)

 

ภัทรพร  อุณหเศรษฐ์   (มีมี่)

ค.บ., ค.ม. (ครุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาวุฒิบัตรเพิ่มเติมในหลักสูตร “แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย”ที่จัดโดยสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีผลงานแต่งนิทาน 3 เรื่อง ในชุดนิทานพหุปัญญา "นานา"

 

ป.ปลาตัวกลม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบันร่วมงานกับทีมพัฒนาและผลิตหนังสือเด็กปฐมวัย
ชอบแต่งนิทานและเขียนเรื่องจากประสบการณ์
ผลงานที่ผ่านมา คือ คำคล้องจองในหนังสือชุด “หนูน้อยเก่งไทย”
และนิทานเรื่อง "กังหันที่อ่างขาง"

 

ผ้าไหม ยังฤทธิ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วิชาโท วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์)
ผลงานที่ผ่านมา คือ นิทานเรื่อง "ผ้าไหมกับใบชา เด็กเก่งกล้าพูด เด็กดีกล้าบอก"

 

ศิลปกรรม

ธัญญรัตน์ บุทธิจักร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
ชอบวาดภาพ สร้างสรรค์ตัวละครต่างๆ และสนใจในด้านการทำการ์ตูนแอนิเมชั่น
ผลงานวาดภาพประกอบที่ผ่านมา คือ
นิทานบูรณาการเสริมประสบการณ์ชุด "เก่ง ดี มีสุข" (พอเพียง กับ พอใจ)

 

 

วรกานต์ อำพาไพ

วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง