แสดงความยินดีกับ  รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์  ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562

                                         

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด – เทค) จำกัด และ บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 เกียรติบัตรพร้อมครุฑทองคำ และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 เกียรติคุณบัตรพร้อมเข็มเสมาคุณูปการทองคำ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา