สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. (งบ 10,000 บ./คน/ปี) ในวันที่  2 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ซึ่งทาง สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ได้แก่ Admin (ผู้ดูแลระบบ), ข้าราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่
https://goo.gl/QrJGjL หรือที่หน้าเว็บไซด์ของ สพฐ. ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2560    

ทั้งนี้ สพฐ. จะได้โอนค่าพาหนะเดินทางไปเบิกจ่ายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ OBECTV ทางเว็บไซด์ www.obectv.tv

 

               ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่

หนังสือนำ : http://hrd.obec.go.th/1New%20web/k1.pdf

กำหนดการ : http://hrd.obec.go.th/1New%20web/k2.pdf

แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ : https://goo.gl/QrJGjL