“นานานัน” ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เรื่อง "การผลิตหนังสือ สำหรับเด็กปฐมวัย"
แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

 

 

         เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา “นานานัน” นักเขียนนิทานจากบริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ได้รับเชิญมาให้ความรู้ในหัวข้อ "การผลิตหนังสือ สำหรับเด็กปฐมวัย" แก่นิสิตสาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

 

 

 

 

 

 

 

            ในระหว่างการอบรมมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ นิสิตได้ออกมาเล่านิทาน พร้อมใช้ตุ๊กตาหุ่นมือ พอเพียง กับ พอใจมาประกอบในการเล่านิทาน และก่อนที่จะจบการบรรยาย ทางบริษัท บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด และบริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ทางภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในโครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา” ต่อไป