บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ การศึกษา ๔.๐ เป็นยิ่งกว่าการศึกษา ”           

                                                                                                                       

           เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “การศึกษา ๔.๐ เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” ณ ห้องประชุมอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในแวดวงการศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ รวบรวมแนวคิด แนวปฏิบัติ ตลอดจนประเมินวิเคราะห์และร่วมเสนอแนะทิศทางของการดำเนินงานของการศึกษา ๔.๐ ในประเทศไทย
                                                                                                                                                          

         การเสวนา “การศึกษา ๔.๐ เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินธะวา คามดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ตำรา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                                                                                                  

 

                            

        การเสวนาเริ่มด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ เสวนาในหัวข้อ “การศึกษาในโลกยุค ๔.๐” ดร.กมล รอดคล้าย เสวนาในหัวข้อ “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับนโยบายการศึกษา”และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เสวนาในหัวข้อ “โรงเรียนกับครูอยู่อย่างไรในยุค ๔.๐”

       ในตอนท้ายของงานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การศึกษา ๔.๐ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เสวนาในมุมมองที่ต่างกัน และนับว่าการเสวนาในวันนี้คือจุดเริ่มต้นก้าวสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่ยุค 4.0 ได้ในอนาคตต่อไป