เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการรับรองหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /สพฐ. 
ซึ่งในครั้งนี้ บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
ได้ร่วมส่งหลักสูตรให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณา และมีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง จำนวน 2 หลักสูตร


                                       


                            


"รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา"

     รหัสหลักสูตร 60110003 "แนวทางการจัดหลักสูตร การจัดประสบการณ์ และเทคนิคการจัดกิจกรรม
                                           เพื่อสร้างเด็กสองภาษาในระดับปฐมวัย"

              วิทยากร :   1. รศ. ดร.นันทิยา น้อยจันทร์    คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                             2. ปิยนุช พูลทรัพย์                ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                             3. ศุภดา พึ่งหิรัญ                  
M.S. General Education Studies : Concentration in Gifted Education, 
                                                                                    
The Johns Hopkins University, U.S.A.

     รหัสหลักสูตร 60110005 "การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ STEM และ EF เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย"
              วิทยากร :   1. ปิยนุช พูลทรัพย์               ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                             2. วรินทร์ธรา ธนไวทย์โกเศส   ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               

 

    

ที่มา สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://hrd.obec.go.th           

           ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นอย่างสูงที่พิจารณาและรับรองหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตร ของทางบริษัท
หากคุณครูหรือผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ท่านใดสนใจต้องการเข้าร่วมอบรม สามารถติดตามข่าวสารและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมได้ที่
www.edtechcreation.com