สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดตั้งโครงการครูดีเด่น  STEM Education ประเทศไทยขึ้น เพื่อคัดเลือกครูผู้มีคุณลักษณะอันเหมาะสมทั้ง 4 ด้าน คือ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านผลงานวิจัย
4. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

 

       

      จึงขอเรียนเชิญครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stemedthailand.org/ และ  http://pd.ipst.ac.th/ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-3924021 ต่อ 1152-3