บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเขียนหนังสือสำหรับเด็ก” ที่ มศว 

 

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นานานัน นักเขียนนิทานของบริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด 
ได้จัดกิจกรรมและบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเขียนหนังสือสำหรับเด็ก” ให้กับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
จากภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒประสานมิตร 
วิทยากรในการบรรยายนำโดย บรรณาธิการบริหารของบริษัทฯ  ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการผลิตนิทาน
รายละเอียดหัวข้อต่างๆ ในการเขียนหนังสือ และยังได้จัดกิจกรรมให้น้องๆ นักศึกษาแต่งนิทานจากโจทย์
ที่กำหนดให้และนำมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง   บรรยากาศสนุกสนาน น้องๆ นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ร่วมสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้กับทาง
ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ได้นำไปใช้ประโยชน์ในโครงการสร้างห้องสมุดชุมชน
ณ ชุมชนค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ จ.อุดรธานี ต่อไปค่ะ