บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี(เอ็ด-เทค) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด

ขอเรียนเชิญครูปฐมวัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 
"เทคนิคการทำสื่อและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา 
และคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย
"

อบรมโดย อ.ปิยนุช พูลทรัพย์ (นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย)

                                อบรมฟรี

รีบสมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด 
ติดต่อขอรับใบสัมครได้ที่
e-mail   : edtechcreation@gmail.com
Tel.        : 086-330-9293, 02-954-8301
ID Line : edtechbooks