บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี(เอ็ด-เทค) จำกัด
ขอเรียนเชิญครูปฐมวัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้รู้สองภาษาด้วยกิจกรรมและสื่อเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21”

ในวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559  เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ ห้อง Boardroom2
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21)

 

 

หลักการและเหตุผล

     เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตสำคัญของชาติ ในหลายประเทศล้วนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด-6 ปี เป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักรู้ เมื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกของศตวรรษที่ 21 ผู้ปกครองหรือครูควรฝึกทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กเกิดทักษะในการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21ซึ่งประกอบด้วย การฝึกเด็กให้เรียนรู้เพื่อเกิดทักษะการรักการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาในการสื่อสารต่าง ๆ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ การเรียนรู้โลกรอบตัว ผ่านการสังเกตและได้ลงมือปฏิบัติจริง การมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีทักษะการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อส่งเสริมทักษะความร่วมมือ การสื่อสาร การค้นคว้าสามารถเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ให้กลายเป็นผลงานใหม่ได้ตามวัย การเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคมรอบตัว

     เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร ทำให้การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นเด็กสองภาษานั้น พ่อแม่และครู จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้สองภาษาในเด็กปฐมวัย เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างเด็กสองภาษา ในยุคของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  

     การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองและคุณครู ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้เข้าใจแนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กปฐมวัย รูปแบบการสอนสองภาษา สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษา เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหมาย และแนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กปฐมวัย รูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมสองภาษา สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถเลือกสื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษาได้อย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมและประดิษฐ์สื่อง่าย ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษาได้อย่างเหมาะสม

วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559  เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้อง Boardroom2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วิทยากร

 1. ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ศุภดา พึ่งหิรัญ M.S. (General Education Studies) The Johns Hopkins University U.S.A.
 3. ปิยนุช พูลทรัพย์  ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบการอบรม  :  การบรรยาย ลงมือปฏิบัติ และอภิปราย

จำนวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  :  จำนวน 50 คน ( ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง )

หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ

08.30 – 09.00 น.             ● ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.             ● ความสำคัญของเด็กสองภาษา และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา

                                     - ความหมายของเด็กสองภาษา และแนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็ก

09.30 – 10.30 น.             ● พัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่สอง

                                    ● รูปแบบการสอนสองภาษา

10.30 – 10.45 น.             ● พักรับประทานของว่าง 15 นาที

10.45 – 11.45 น.             การจัดกิจกรรมสองภาษาสาหรับเด็ก

                                      - จัดทำสื่อเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย

11.45 – 12.00 น.             นำเสนอและสรุปกิจกรรม

12.00 – 13.00 น.             ● พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             ทักษะทางภาษาในเด็กปฐมวัย

                                     - บทบาทพ่อแม่ และครูในการจัดประสบการณ์ภาษาที่สองให้กับเด็กปฐมวัย

                                     - การส่งเสริมกระบวนการคิด ด้วยการฝึกทักษะทางภาษาในเด็กปฐมวัย

14.30 – 14.45 น.            ● พักรับประทานของว่าง 15 นาที

14.45 – 16.00 น.            ● สื่อเทคโนโลยีกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                                   ● การใช้เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย

                                   - บทบาทของเทคโนโลยีในเด็กปฐมวัย

                                   - การบูรณาการเทคโนโลยีในกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย

                                   - ตัวอย่างสื่อเทคโนโลยี เช่น AR Book

16.00 – 16.30 น.            ● มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะสองภาษาในเด็กปฐมวัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น
 2. เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะสองภาษาในเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย
 3. เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประดิษฐ์สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษาในเด็กปฐมวัย  สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการดำรงชีวิตอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21          

การประเมินผล  :  ใช้แบบประเมินผลวัดความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

สิ่งที่จัดเตรียมให้ผู้เข้าอบรม

 1. ชุดเอกสารประกอบการบรรยาย 
 2. อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมและ AR Book
 3. อาหารว่าง (เช้า-บ่าย)
 4. เกียรติบัตร    

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร : 1,350 บาท/ท่าน (ราคาพิเศษ 1,250 บาท/ท่าน เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน
วันที่ 25 ก.ย. 59)

ผู้ดำเนินโครงการ : บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด

ผู้ประสานงาน : วัลภาภรณ์ หนูเนียม  โทร. 086-3309293


ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม ได้ที่นี่---> http://bit.ly/2c6wDYB

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่นี่---> http://bit.ly/2cnDroO