บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี(เอ็ด-เทค) จำกัด
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูระดับปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ

แนวทางการจัดหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ในวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559  เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ ห้อง Boardroom3
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21)

 

 

หลักการและเหตุผล

     การศึกษาสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาที่เตรียมเด็กให้มีทักษะ สำหรับการดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย การฝึกเด็กให้เรียนรู้เพื่อเกิดทักษะการรักการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาในการสื่อสารต่าง ๆ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ การเรียนรู้โลกรอบตัว ผ่านการสังเกตและได้ลงมือปฏิบัติจริง การมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีทักษะการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อส่งเสริมทักษะความร่วมมือ การสื่อสาร การค้นคว้าสามารถเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ให้กลายเป็นผลงานใหม่ได้ตามวัย การเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคมรอบตัว  ตลอดจนเมื่อประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร ทำให้การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น การจัดทำหลักสูตรการสอนจึงต้องปรับให้มีความเป็นสากลมากขึ้น การจัดทำหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาปฐมวัย

     หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา เป็นสิ่งสำคัญที่โรงเรียนควรต้องคำนึงถึงเมื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สองภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อมทางการสอนภาษาที่สอง การจัดกิจกรรมต่างๆเด็กควรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการนำสื่อภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงพัฒนาการ และความสนใจของเด็ก ตลอดจนการเป็นตัวแบบที่ดีในการใช้ภาษา การออกเสียงภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ครูและผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนจำเป็นต้องศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้สองภาษาในเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างหลักสูตรที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างเด็กสองภาษา ในยุคของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

     การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้บริหารและคุณครู ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้เข้าใจแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาในศตวรรษที่ 21 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยได้
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถคัดเลือกสื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสมกับห้องเรียนสองภาษาของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถออกแบบหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาในศตวรรษที่ 21 ได้

วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559   เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.   ณ ห้อง Boardroom3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วิทยากร : รศ. ดร. นันทิยา  น้อยจันทร์  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปแบบการอบรม  :  การบรรยาย และอภิปราย

จำนวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  :  จำนวน 50 คน (ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง)

หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ

08.30 – 09.00 น.             ● ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.             ● ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา

09.30 – 10.30 น.             ● การเตรียมความพร้อมในการจัดหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา

                                     - การเตรียมบุคลากรและครู

                                     - การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อครูและต่อห้องเรียน

                                     - การคัดเลือกสื่อสำหรับการใช้ในการจัดการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ และหนังสือ

                                     - การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสองภาษา

                                     - การวัดและประเมินผล

                                     - การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

                                     - รูปแบบการสอนสองภาษาในห้องเรียน

                                    ● รูปแบบการสอนสองภาษา

10.30 – 10.45 น.             ● พักรับประทานของว่าง 15 นาที

10.45 – 11.30 น.             การกำหนดแนวทางในการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา

                                     - การกำหนด หัวเรื่องจากสาระการเรียนรู้

                                     - การกำหนดตารางกิจกรรมประจำวัน

                                     - การจัดทำแผนจัดประสบการณ์

                                     - การจัดประสบการณ์

11.30 – 11.45 น.             การนิเทศและติดตามผลการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา

11.45 – 12.00 น.             ● มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาศักยภาพในการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาในเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น
  2. เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถคัดเลือกสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะสองภาษาในเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย
  3. เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถออกแบบหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม

การประเมินผล  :  ใช้แบบประเมินผลวัดความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

สิ่งที่จัดเตรียมให้ผู้เข้าอบรม :

  1. ชุดเอกสารประกอบการบรรยาย 
  2. อาหารว่าง
  3. เกียรติบัตร

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร  :  750 บาท/ท่าน (ราคาพิเศษ 650 บาท/ท่าน เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน
วันที่ 25 ก.ย. 59)

ผู้ดำเนินโครงการ  :  บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด

ผู้ประสานงาน  :  วัลภาภรณ์ หนูเนียม  โทร. 086-3309293


ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม ได้ที่นี่---> http://bit.ly/2by2Yut

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่นี่---> http://bit.ly/2bye4uv