วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

 

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยในปี พ. ศ. ๒๕๖๐ วันมาฆบูชาตรงกับ วัน เสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๖๐วันนี้ Edtech creation จึงมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชามาฝากค่ะ

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
     วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก เรียกว่า ปฐมเทศนา ธรรมที่ทรงแสดงชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โดยแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่า อิสิปตนมฤคทายวัน ทำให้มีพระสาวกองค์แรกเกิดขึ้นในโลก ได้แก่ พระโกณฑัญญะ และทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์ ๓ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

การแสดงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ ๒ ประการคือ

มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด ๒ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

   ๑. การหมกหมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่า เป็นการหลงเพลิดเพลินหมกหมุ่นในกามสุข หรือ กามสุขัลลิกานุโยค

   ๒. การสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น

การดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค ดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่

๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต

๔. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต

๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต

๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี

๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด

๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่

  ๑. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด

  ๒. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ

  ๓. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา

  ๔. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห้งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการดังกล่าวข้างต้น

ในประเทศไทยได้ประกาศให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชน พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย และนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

 

แหล่งที่มา

            มปป. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา. http://202.29.138.73/2549/myweb. แหล่งที่มา : http://202.29.138.73/2549/myweb/content/suk/pageC.html. ค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560.

          สำนักงานศาลยุติธรรม. ประวัติความเป็นมาวันอาสาฬหบูชา.http://www.coj.go.th/day/kps/kps.html. 2557. แหล่งที่มา :  http://www.coj.go.th/day/kps/kps.html. ค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560.

           มปป. วันอาสาฬหบูชา. http://www.dhammathai.org. 2541. แหล่งที่มา : http://www.dhammathai.org/day/asarahabucha.php. ค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560.

           มปป. วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญ และประวัติ. http://www.rakjung.com. 2558. แหล่งที่มา : http://www.rakjung.com/important-day-no204.html. ค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560.

MGR Online. ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา. http://www.manager.co.th. 2553. แหล่งที่มา : http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000101987. ค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560.