AR Book กับเด็กปฐมวัย

                            

                               AR Book กับเด็กปฐมวัย


            


AR Book กับเด็กปฐมวัย

เรียบเรียง : ผ้าไหม ยังฤทธิ์

 

            การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ปัจจุบันจึงมีสื่อการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ มากมาย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ และถือเป็นการเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆ ที่น่าสนใจสำหรับการเรียน   Augmented Reality หรือ AR เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุก สนใจ และนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้น

            วันนี้ EdTech Creation มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับ AR มาฝาก ลองมาทำความรู้จัก AR ไปพร้อมๆ กันนะคะ   

 

            AR คืออะไร

            AR ย่อมาจากคำว่า Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงอีกหนึ่งเทคโนโลยี ซึ่งผสมผสานระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกเสมือน โดยใช้การซ้อนภาพสามมิติที่สร้างขึ้นให้ไปแสดงผลปรากฏในโลกแห่งความจริงในลักษณะที่เป็นภาพสามมิติ (3D) หรืออาจจะเป็นภาพสองมิติ (2D) ภาพเคลื่อนไหว (animation) สื่อวีดิทัศน์ที่มีเสียงประกอบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าต้องการให้ออกมาแบบใด โดยสามารถโต้ตอบแบบตอบสนองทันที ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์

เชื่อมต่อต่างๆ ที่มีกล้อง เช่น เว็บแคมจากคอมพิวเตอร์ กล้องจากโทรศัพท์มือถือ กล้องจากแท็บเล็ต

            หลักการของ Augmented Reality (AR) สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น ใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม การแพทย์ การบันเทิง การสื่อสาร การตลาด การท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม รวมไปถึงด้านการศึกษา ซึ่งเทคโนโลยี AR จะช่วยให้เด็กร่วมกันเรียนรู้ในห้องเรียนหรือเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ (ศิริรัตน์ พริกสี, 2556, น.18)

 

            การเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

            ในช่วงปฐมวัย (อายุ 0-6 ปี) สมองของเด็กยังคงพัฒนาและเจริญเติบโต และจะพัฒนาได้ดีที่สุดหากเด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย เมื่อจะเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับเด็ก ผู้จัดกิจกรรมซึ่งอาจเป็นครูหรือผู้ปกครองควรตระหนักและคำนึงว่า เทคโนโลยีนั้นตอบสนองหรือส่งเสริมสิ่งที่เด็กควรได้รับและตรงกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กหรือไม่ ควรบอกได้ว่าเด็กได้ทำอะไร ได้รับหรือเรียนรู้อะไรบ้าง

            การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่ที่โปรแกรม (software) จะต้องส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน สามารถโต้ตอบ และตอบได้หลายคำตอบ ส่งเสริมการคิด การสำรวจสืบค้น นอกจากนี้ยังจะต้องสามารถดึงดูดความสนใจและการมีส่วนร่วมของเด็กในการทำกิจกรรม ไม่ใช่เป็นเพียงผู้นั่งดูสิ่งที่เกิดขึ้นในจอ และที่สำคัญที่สุดคือส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน หรือตัวเด็กกับครู (อิทธิพงษ์ โลกุตรพล, 2556, น.50-51)

 

            การเลือกใช้ AR Book เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

            การศึกษาปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับต่อไป เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้ผ่านการเล่น และสิ่งที่เรียนรู้จะมีความหมายต่อตัวเด็กมากที่สุดก็ด้วยการลงมือกระทำสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว สำหรับวิธีการจัดการเรียนรู้นั้นครูจะใช้วิธีบูรณาการเนื้อหาต่างๆ ลงในกิจกรรมหนึ่งๆ โดยไม่แยกเป็นรายวิชา ในขณะที่ทำกิจกรรมในชั้นเรียนก็ไม่ได้มุ่งเน้นว่าครูสอนอะไรเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรและได้พัฒนาทักษะใดบ้าง (อิทธิพงษ์ โลกุตรพล, 2556, น.49-50)

            ตัวอย่างการใช้ AR Book เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น เลือกใช้แอปพลิเคชั่น “หัดอ่านอนุบาล 1” ซึ่งได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี AR จาก อ. ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Augmented Reality Technology และ อ.นรินธน์ นนทมาลย์ (ผู้ช่วย)   เมื่อใช้คู่กับ หนังสือ “หัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 (ก ไก่ – ฮ นกฮูก)” หรือ “หัดอ่านภาษาอังกฤษ เล่ม 1 (A B C)” เด็กจะมีพัฒนาการดังต่อไปนี้

            พัฒนาการด้านร่างกาย – เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาขณะเด็กเลือกเปิดหน้าหนังสือที่ต้องการ รวมถึงการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามจังหวะดนตรี

            พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ – แสดงอารมณ์ที่เป็นสุขจากการเล่นกับสิ่งของและผู้คน อาจแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลง

            พัฒนาการด้านสังคม – สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ เล่าเรื่องราวที่ตนได้เรียนรู้ รู้จักแบ่งปันสิ่งต่างๆ กับเพื่อน

            พัฒนาการด้านสติปัญญา - รู้จักพยัญชนะไทย 44 ตัว (ก ไก่ – ฮ นกฮูก) และพยัญชนะภาษาอังกฤษ 26 ตัว (A – Z) พร้อมกับคำศัพท์เกี่ยวกับสี และวันใน 1 สัปดาห์ เรียนรู้วิธีการออกเสียงอย่างถูกต้องตามเสียงอ่านที่ชัดเจน

            โดยปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ด้านการศึกษามีให้เห็นค่อนข้างมาก เช่น การทำเป็นหนังสือ AR ที่มีการดึงเอาภาพ 3D ขึ้นมาแสดง เรียกความสนใจให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการนำเอา VIDEO หรือไฟล์เสียงไปใส่เพื่อให้นักเรียนได้ดูหรือฟังอย่างมีความน่าสนใจ ตัวอย่าง โครงการถนนสีขาวของโตโยต้า ได้นำ AR ไปใช้ โดยใส่วิดีโอสอนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน (ก้องเกียรติ หิรัญเกิด, 2557, น.11)

            จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้ โดยขึ้นอยู่กับการเลือกใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งในอนาคตการนำสื่อ AR ไปใช้ในการเรียนการสอนจะไม่เพียงเป็นการนำไปสร้างความสนใจเท่านั้น แต่จะเข้าไปมีส่วนในขั้นตอนการสำรวจตรวจสอบ (Explore) การนำเสนอ (Explain) หรือนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (collaborative learning) (รักษพล ธนานุวงศ์, 2556)

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หนังสือหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 (ก ไก่ – ฮ นกฮูก) : http://www.edtechbooks.com/product/740825/หัดอ่านภาษาไทย-เล่ม1.html

หนังสือหัดอ่านภาษาอังกฤษ เล่ม 1 (A B C) : http://www.edtechbooks.com/product/740901/หัดอ่านภาษาอังกฤษ-เล่ม1-:-a-b-c.html

 

 

รายการอ้างอิง

            หนังสือ

กระทรวงศึกษาธิการ. (2549). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี).

            กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

ก้องเกียรติ หิรัญเกิด. (2557). Augmented Reality Open Source for Project เล่มที่ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: Fast-Books.

            บทความในวารสาร

รักษพล ธนานุวงศ์. (มีนาคม-เมษายน 2556). สื่อเสริมการเรียนรู้ โลกเสมือนผสมโลกจริง

            (Augmented Reality) ชุดการจมและการลอย. สสวท., 181, 28-31.

ศิริรัตน์ พริกสี. (มีนาคม-เมษายน 2556). นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเคมี. สสวท., 181, 17-18.

อิทธิพงษ์ โลกุตรพล. (มีนาคม-เมษายน 2556). การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย.

            สสวท., 181, 49-51.