“5 ธันวาคม” วันพ่อแห่งชาติ

"5 ธันวาคม" วันพ่อแห่งชาติ

เรียบเรียง : ผ้าไหม ยังฤทธิ์

 

            เมื่อถึงเดือนธันวาคมของทุกปี “วันพ่อแห่งชาติ” เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่คนไทยทุกคนให้ความสำคัญและร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ มากมาย วันนี้ EdTech Creation มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติมาฝากผู้อ่าน ลองไปติดตามดูนะคะ

 

            ประวัติความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ

            วันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากเห็นว่า "พ่อ" คือผู้ที่ควรได้รับการเทิดทูนและยกย่อง จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา พระองค์ทรงทะนุบำรุงพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยความรัก นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรถ้วนหน้า จึงถือเป็น "พ่อแห่งชาติ" ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ที่ต่างเทิดทูนพระองค์ด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

            นอกจากวันที่ 5 ธันวาคม จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ว ยังถือว่าวันนี้เป็น "วันชาติของไทย" อีกด้วย

 

            พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

            จากพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นให้พสกนิกรและชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองบ้านเมืองด้วยพระองค์เอง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันหลากหลาย เพื่อประโยชน์และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนและประเทศชาติ และด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศของพระองค์ทำให้ราษฎรทั่วทุกหมู่เหล่าสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพช่วยตนเอง และแก้ไขปัญหาการดำรงชีพได้

            ตัวอย่างพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศและพัฒนาให้ประชาชนภายในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งว่า “การศึกษาซึ่งเป็นรากฐานส่งเสริมความเจริญ” ทรงส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชาติทั้งในเมืองและในชนบทถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพระราชทานโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายโครงการ ได้แก่ ทุนอานันทมหิดล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  โรงเรียนสอนเด็กที่ประสบเคราะห์กรรม  โรงเรียนร่มเกล้า  โรงเรียนราชประชาสมาสัย  โครงการสารานุกรมไทย  โครงการพระดาบส จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมเรื่องการศึกษาเป็นไปด้วยความหวังให้คนในประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น เช่นเดียวกับพ่อทุกคนที่อยากให้ลูกของตนได้เรียนสูงๆ เพื่อประโยชน์ของชีวิตในภายภาคหน้า

            นอกจากนี้พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาชนบทก็มีความสำคัญต่อชาวไทย จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ทำให้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำ เป็นต้น โดยเฉพาะการคมนาคมที่ไม่สะดวก ทำให้ไม่สามารถนำความเจริญต่างๆ เข้าไปถึงได้ จึงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาช่วยเหลือให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทรงเน้นการพัฒนาอย่างเป็นไปตามลำดับขั้นตอน 
ซึ่งจะต้องสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อน และประการสำคัญจะต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้ ต่อมาจึงพัฒนาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามลำดับ วิธีการดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลานานและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวอย่างความสำเร็จในแนวพระราชดำรินี้ ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เป็นต้น นักวิชาการทั้งหลายต่างก็ยอมรับกันว่าแนวทางการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำรินี้ จะเป็นการพัฒนาประเทศแบบกระจายความเจริญไปสู่ประชาชนผู้ยากไร้ในชนบท ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างดี

 

            สัญลักษณ์ของวันพ่อแห่งชาติ

            ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อ ได้แก่ “ดอกพุทธรักษา” ดอกไม้ที่มีสีเหลืองทองสวยงาม และมีนามเป็นมงคล พุทธรักษา หมายถึงพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ และสีเหลืองยังเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

            การมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อ จึงเสมือนกับการบอกถึงความรักและเคารพบูชาพ่อ ผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัว ดอกพุทธรักษาจึงเป็นดอกไม้วันพ่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอย่างดี ที่จะใช้เป็นตัวแทนในการแสดงความเคารพบูชาแก่พ่อ และอวยพรให้พ่อมีสงบสุขร่มเย็น ปราศจากอันตรายใดๆ

 

            กิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ

            การจัดงานวันพ่อแห่งชาตินั้น จัดขึ้นเพื่อให้ลูกทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อของตนและพ่อของแผ่นดิน วันพ่อแห่งชาติถือเป็นวันดีที่ลูกจะได้แสดงความรักต่อพ่อ

            ในวันพ่อนั้นเด็กๆ อาจช่วยงานบ้านเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อ แต่งานบ้านนั้นควรเป็นงานที่เด็กทำได้ตามความสามารถและวัย เช่น ทิ้งขยะ กวาดบ้าน รดน้ำต้นไม้ ช่วยพ่อล้างรถ เป็นต้น หรือทำงานประดิษฐ์ง่ายๆ เช่น บัตรอวยพร ภาพตัดปะดอกพุทธรักษา เป็นต้น ไม่ว่าลูกจะยังเป็นเด็กเล็กหรือเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ลูกทุกคนต่างก็อยากทำสิ่งดีๆ ให้พ่อเช่นเดียวกับที่พ่อทำให้ตนมาตลอด

            นอกจากนี้เราอาจประดับธงชาติที่บ้าน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยการจุดเทียนและร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกันทั่วประเทศ

           การกำหนดวันพ่อขึ้นอย่างเป็นทางการ ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับพ่อทุกคน เนื่องจากพระคุณของพ่อนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดเปรียบได้ ทุกสิ่งที่พ่อทำให้ลูกตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่นั้นไม่ได้ทำตามหน้าที่ แต่พ่อทำด้วยหัวใจเพราะอยากเห็นอนาคตที่ดีของลูก ดังนั้นเราในฐานะลูกจึงควรให้ความเคารพและดูแลพ่อเป็นการตอบแทน ซึ่งไม่เพียงเฉพาะวันพ่อแห่งชาติเท่านั้น แต่เราควรดูแลพ่อทุกวันเช่นเดียวกับที่พ่อคอยดูแลปกป้องเราในวัยเด็ก

 

            สุดท้ายนี้ EdTech Creation มีการ์ตูนแอนิเมชันน่ารักๆ มาฝากด้วยค่ะ เป็นเรื่องราวความรักที่พ่อมีต่อลูก แล้วสำหรับครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอะไรมาฝากอีก ต้องคอยติดตามกันนะคะ

รายการอ้างอิง

      กระปุกดอตคอม. วันพ่อแห่งชาติ 2558 ประวัติวันพ่อแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, จากhttp://hilight.kapook.com/view/18055

        กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กระทรวงวัฒนธรรม. 5 ธันวาคม อัครศิลปินนวมินทร์มหาราช. สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.culture.go.th/cday/index.php?option=com_content&view=article&id=692%3A2011-03-28-15-19-17&catid=61%3A1201&Itemid=84&showall=1

        งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด. (2551). 5 ธันวามหาราช. สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/dec/dec05_FatherDay.html

        ดีเอ็มซีทีวี. (2556). วันพ่อแห่งชาติ 2558 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ กลอนวันพ่อ การ์ดวันพ่อ. สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันพ่อ2553.html