วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

 

   ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ 2017 ที่จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แต่มีใครรู้หรือไม่ว่า นอกจากเทศกาลปีใหม่แล้วภายในเดือนนี้ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จัดขึ้นมาเพื่อเด็ก ๆ โดยเฉพาะ นั่นก็คือ “วันเด็กแห่งชาติ" ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ดังนั้นทาง Edtech Creation ของเรา จึงไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติมานำเสนอกันค่ะ....

สำหรับในปี พ.ศ. 2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ ไว้ว่า

                                                “ เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

   เด็ก คือ ทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และมั่นคงอีกทั้งเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ทุกสังคมจึงให้ความสำคัญแก่เด็ก และจัดให้มีวันเด็กขึ้นทุกปี เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเอง จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต

ความเป็นมา “วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

 สำหรับประเทศไทย ได้ตอบรับข้อเสนอของนายวี เอ็ม กุล ซึ่งบอกผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทย เป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้

ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

 กิจกรรมในวันเด็ก

กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติ ล้วนมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกถิ่นจะมีขนมมากมาย มีคำเชื้อเชิญเพราะ ๆ มีคำอวยพรให้เด็กๆ เป็นวันที่เด็ก ๆ มีสิทธิพิเศษ ถนนทุกสาย เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ หรือร่วมกันทำกิจกรรม ในแต่ละชุมชนเพื่อเด็กๆ จัดบรรยากาศเพื่อเด็ก ๆ เพลงเด็ก ๆ ของขวัญเพื่อเด็ก ๆ ฯลฯ

วันเด็กจึงเป็นวันที่เด็กทุกคนต่างมีความสุข ที่จะได้ไปเที่ยว หรือร่วมกิจกรรมสนุกๆ ที่ผู้ใหญ่จากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันจัดให้ เด็กจึงต้องเตรียมตัวในการเล่นและตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล และในปีนี้วันเด็กตรงกับวัน เสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ทาง Ed –tech ขอให้เด็กทุกคนได้รับความสุขในวันเด็กปีนี้มากๆ นะคะ และอย่าลืมจำคำขวัญวันเด็กปีนี้ให้ได้นะจ๊ะ

 

อ้างอิง

ยุวดี. 2559. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 (ออนไลน์). http://teen.mthai.com/variety/123448.htmlสืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560.

Dekdee. 2559. คำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ออนไลน์). https://www.dek-d.com/board/view/1013353/ สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560.

Kapook. 2559. คำขวัญวันเด็ก 2560 ประวัติวันเด็กแห่งชาติ(ออนไลน์). http://hilight.kapook.com/view/17298 สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560.