มาทำความรู้จักกับ การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยแบบทดสอบ Denver II ......... กันนะคะ

มาทำความรู้จักกับ

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ด้วยแบบทดสอบ Denver II ......... กันนะคะ

แบบทดสอบ Denver II คืออะไร

           เครื่องมือคัดกรองเด็กปฐมวัย โดยสามารถทดสอบผลสรุปรวมของพัฒนาการอย่างรอบด้านที่เป็นระบบและสามารถเตือนให้ผู้ใช้คัดกรองแยกเด็กที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการเพื่อการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

 

-        เป็นแบบทดสอบพัฒนาการสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี

-        ทดสอบอย่างเป็นระบบจากพฤติกรรมพัฒนาการตามอายุของเด็กในด้านต่างๆ

-        แบบทดสอบนี้ใช้คัดกรองเด็กทั่วไปทีไม่มีอาการผิดปกติ

-        ใช้ในการทดสอบเพื่อยืนยันสิ่งที่พ่อแม่หรือบุคลากรทางการแพทย์สงสัย

-        ใช้เฝ้าระวังติดตามเด็กที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาพัฒนาการ เช่น เด็กที่มีประวัติปัญหาการคลอด ปัญหาการเลี้ยงดูและด้อยโอกาส

-        ไม่ได้เป็นแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา (IQ test)

-        ไม่สามารถใช้คาดการณ์ระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในอนาคตได้

-        ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการวินิจว่าเด็กเป็นอะไร เช่น เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ (Learning Disability) มีความผิดปกติทางภาษา (Language disorder) หรือมีปัญหาทางอารมณ์ (Emotional disturbance)

-        การทดสอบพัฒนาการแบบ Denver II นี้เป็นการเปรียบเทียบความสามารถด้านต่างๆ กับเด็กปกติในวัยเดียวกัน

 

 

 


Denver II ประกอบด้วยข้อทดสอบ 125 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ

Ø ด้านสังคมและการช่วยตนเอง

หมายถึง การมีความสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นๆ กับการดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน

Ø ด้านใช้กล้ามเนื้อเล็กและปรับตัว

หมายถึง การทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา การจัดการกับของชิ้นเล็ก และการแก้ไขปัญหา

Ø ด้านภาษา

 หมายถึง การได้ยิน ความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษา

Ø ด้านใช้กล้ามเนื้อใหญ่

หมายถึง การทรงตัว และการเคลื่อนร่างกาย เช่น การนั่ง การเดิน การกระโดด และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ทั้งหมด


          นอกจากนี้หลังการทดสอบยังมีการบันทึกพฤติกรรมระหว่างทดสอบ 5 ข้อเพื่อบันทึกความคิดเห็นของผู้ทดสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมโดยรวมของเด็ก ได้แก่ เด็กเป็นเหมือนเช่นทุกวันหรือไม่ การให้ความร่วมมือ ความสนใจสิ่งแวดล้อม  ความกลัว  ระยะความสนใจเหมาะสมกับวัย ซึ่งทำให้ผลการทดสอบเป็นประโยชน์และแม่นยำมากขึ้น            การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ มีความสำคัญ สามารถคัดกรองให้ทราบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่ เพื่อให้บิดามารดา ผู้เลี้ยงดูสามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของเด็ก ทำให้เกิดโอกาสเรียนรู้และพัฒนาได้ครบทุกด้านอย่างสมดุล หากมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา มีปัญหาพัฒนาการ หรือมีปัญหาทางด้านการปรับตัว มีการแสดงออกของพฤติกรรมอารมณ์ที่ไม่สมวัย บิดามารดา ผู้เลี้ยงจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้องรวดเร็ว รวมถึงการส่งต่อเพื่อเข้ารับการประเมินอย่างละเอียดเพื่อเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่เยาว์วัย (Early Intervention) จะสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ก้าวหน้าได้สูงสุดตามศักยภาพได้

 

 

 

 

อ้างอิง

นิตยา คชภักดี. (2556). มือการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย. พิมพ์ครั้งที่ 5. นครปฐม : สำนักพิมพ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว.

 

มหาวิทยาลัยมหิดล.การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง. สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2562, จากhttps://cf.mahidol.ac.th