เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 2 : ท่าบริหารการเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Crawl)

เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym)

ชุดที่ 2 : ท่าบริหารการเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Crawl)

การจัดกิจกรรมบริหารสมองศักยภาพการเรียนรู้ (brain gym)

     เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเริ่มโดยการเตรียมความพร้อมก่อน การบริหารสมอง คือ

1.  ให้เด็กดื่มน้ำบริสุทธิ์อย่างช้าๆในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ร่างกายดูดซึมน้ำ ซึ่งน้ำจะลำเลียงออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายทำให้สมองปลอดโปร่งพร้อมที่จะเรียนรู้

2.   หลังจากนั้นเปิดเพลงบรรเลงเบาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

       การบริหารสมองชุดที่ 2 นี้ จะมีความท้าทายมากขึ้นแล้วนะคะ เป็นการเคลื่อนไหวสลับข้าว เพื่อบริหารสมองทั้ง 2 ซีก ให้มีความแข็งแรงเท่าๆกัน เริ่มทำแรกๆ ให้เริ่มทำช้าๆ ก่อนก็ได้นะคะ เพื่อความถูกต้องแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ

       ฝึกบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ เพื่อสมองของเรา สู้ๆ ค่ะ

 

ท่าที่ 1 : นับ 1-10   

     1. ยกมือขวาให้อยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางซ้าย และมือซ้ายทำท่าชู 1 นิ้ว (นิ้วชี้) (นับ 1)

    2. สลับให้มือซ้ายอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางขวา และมือขวาทำท่าชู 2 นิ้ว (นิ้วชี้/นิ้วกลาง) (นับ 2)
   3. สลับให้มือชวาอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางซ้าย และมือซ้ายทำท่าชู 3 นิ้ว (นิ้วชี้/นิ้วกลาง/นิ้วนาง) (นับ 3)

    4. สลับให้มือซ้ายอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางขวา และมือขวาทำท่าชู 4 นิ้ว (นิ้วชี้/นิ้วกลาง/นิ้วนาง/นิ้วก้อย) (นับ 4)

    5. สลับให้มือชวาอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางซ้าย และมือซ้ายทำท่าชู 5 นิ้ว (นิ้วชี้/นิ้วกลาง/นิ้วนาง/นิ้วก้อย/นิ้วโป้ง) (นับ 5)

    6. สลับให้มือซ้ายอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางขวา และมือขวาทำท่าชู 3 นิ้ว (นิ้วชี้/นิ้วกลาง/นิ้วนาง) และนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยชนกัน (นับ 6)

    7. สลับให้มือชวาอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางซ้าย และมือซ้ายทำท่าชู 3 นิ้ว (นิ้วชี้/นิ้วกลาง/ นิ้วก้อย) และนิ้วโป้งกับนิ้วนางชนกัน (นับ 7)

    8. สลับให้มือซ้ายอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางขวา และมือขวาทำท่าชู 3 นิ้ว (นิ้วชี้/นิ้วนาง/นิ้วก้อย) และนิ้วโป้งกับนิ้วกลางชนกัน (นับ 8)

     9. สลับให้มือชวาอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางซ้าย และมือซ้ายทำท่าชู 3 นิ้ว (นิ้วกลาง/นิ้วนาง/ นิ้วก้อย) และนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ชนกัน (นับ 9)

     10. สลับให้มือซ้ายอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางขวา และมือขวาทำท่ากำมือ (นับ 10)

ประโยชน์ของการบริหารท่านับ 1-10
    - เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อมือให้ประสานกัน เพื่อไม่ให้เกิดอาการนิ้วล็อก
    - เพื่อกระตุ้นสมองที่มีการสั่งการให้เกิดความสมดุลทั้งซ้าย-ขวา
    - เพื่อกระตุ้นความจำ

 

 

ท่าที่ 2 : จีบ L
     1. ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาให้มือขวาทำท่าจีบ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือประกบกับนิ้วชี้ส่วนนิ้วอื่นๆให้เหยียดออกไป
     2. มือซ้ายให้ทำเป็นรูปตัวแอล (L) โดยให้กางนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ออกไป ส่วนนิ้วที่เหลือให้กำเอาไว้
     3. เปลี่ยนเป็นจีบด้วยมือซ้ายบ้างทำเช่นเดียวกับข้อที่ 1 ส่วนมือขวาก็ทำเป็นรูปตัวเเอล (L)เช่นเดียวกับข้อ 2
     4. ให้ทำสลับกันไปมา 10 ครั้ง

ประโยชน์ของการบริหารท่าจีบซ้าย-ขวา
     - เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อมือให้ประสานกัน เพื่อไม่ให้เกิดอาการนิ้วล็อค
     - เพื่อกระตุ้นสมองเกี่ยวกับการสั่งการให้สมดุลให้มีการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว
     - เพื่อกระตุ้นการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

 

ท่าที่ 3 : โป้ง – ก้อย 
     1. ยกมือทั้งสองข้างให้มือขวาทำท่าโป้งโดยกำมือและยกหัวแม่มือขึ้นมา ส่วนมือซ้ายให้ทำท่าก้อย โดยกำมือและเหยียดนิ้วก้อยชี้ออกมา
     2. เปลี่ยนมาเป็นโป้งด้วยมือซ้ายและก้อยด้วยมือขวา
     3. ให้ทำสลับกันไปมา 10 ครั้ง

ประโยชน์ของการบริหารท่าจีบโป้ง-ก้อย
    - เพื่อกระตุ้นการสั่งการของสมองให้สมดุลทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
    - เพื่อกระตุ้นสมองส่วนการคิดคำนวณกะระยะ
    - เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหัวไหล่เกิดการติดยึด

 

ท่าที่ 4 : แตะจมูก-แตะหู
    1. มือขวาไปแตะที่หูซ้าย ส่วนมือซ้ายให้ไปแตะที่จมูก (ลักษณะมือไขว้กัน)
    2. เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายแตะที่หูขวา ส่วนมือขวาไปแตะที่จมูก (ลักษณะมือไขว้กัน)

ประโยชน์ของการบริหารท่า แตะจมูก-แตะหู

   - เพื่อกระตุ้นการสั่งการของสมองให้สมดุลทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
   - ช่วยให้มองเห็นภาพด้านซ้ายและขวาดีขึ้น 

 

ท่าที่ 5 : แตะหู
    1. มือขวาอ้อมไปที่หูซ้าย ส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวา
    2. เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้าย

ประโยชน์ของการบริหารท่าแตะหู
  - เพื่อกระตุ้นการสั่งการของสมองให้สมดุลทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
  - เพื่อกระตุ้นสมองส่วนการคิดคำนวณกะระยะ
  - เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหัวไหล่เกิดการติดยึด

 

 

อ้างอิง 

ธนพล สีสุข. การบริหารสมองสนองศักยภาพการเรียนรู้ (Brain Gym) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย. https://www.slideshare.net. แหล่งที่มา : /thanapol77/ss-42180477. ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562.

สุพัชรา ซิ้มเจริญ. 10 ท่าบริหารสมองให้มีประสิทธิภาพเป็น 2 เท่า. https://www.trueplookpanya.com. แหล่งที่มา : /knowledge/content/50458/-heabod-hea-otherknowledge-. ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562.