16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

 

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

    วันครูแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของไทยที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามา ทำให้เราเป็นคนดีมีวิชาความรู้ ซึ่งในปี 2562 วันครูตรงกับ วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 และในวันนี้ Edtech Creation จะพาทุกคนไปทำความรู้จักถึงความหมายของ คำว่า ครูกันค่ะ

 ความหมายของคำว่า ครู

         คำว่า ครู มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต คำว่า คุรุ และภาษาบาลี คำว่า ครุ คุรุ ซึ่งมีความหมายแปลว่า หนัก อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัส กว่าคนคนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม

 ความเป็นมาของ วันครู

        วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 เนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู 

        ในทุกปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย

        ในปี พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า "ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

        จากแนวความคิดนี้ ประกอบกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่นๆ ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมากในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้และมีมติเห็นควรให้มีวันครูเพื่อเสนอ คณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และการจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวอีกด้วย

 กิจกรรม วันครู

        ในการจัดกิจกรรมวันครูมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทหลักดังนี้

1.       กิจกรรมทางศาสนา

2.       พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

3.       กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

 สำหรับคำขวัญวันครู ปี พ.ศ. 2562  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 หรือ วันครู 2562 ไว้ว่า  "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสาระน่ารู้ที่ทาง EdTech Creation นำมาฝากในวันนี้ สำหรับครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฝากอีกนั้นต้องคอยติดตามกันนะคะ   สวัสดีค่ะ ^^

 

บรรณานุกรม

กระปุกดอทคอม. (2562). คำขวัญวันครู 2562 ประวัติวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2562, จาก https://hilight.kapook.com/view/19311.

สนุกดอทคอม. (2561). 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ประวัติ และความหมาย. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2562, จาก https://www.sanook.com/campus/1183409/.

บทความธรรมะ. (2558). วันครูแห่งชาติ 2561 ประวัติความเป็นมาของวันครู กิจกรรมวันครู. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2562, จาก https://www.dmc.tv/pages/top_of_week.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). ประวัติวันครู. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2562, จาก http://www.moe.go.th/PSD/Page%20Design/03_Teacher_Day/teather%20day/.