การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster โดย ดร.นรินธน์ นนทมาลย์

 

ารตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster

โดย ดร.นรินธน์  นนทมาลย์

หัวข้อย่่อยการสอนในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา
รหัสหลักสูตร 611161021

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย

“การตัดต่อวีดีโอในปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย และ ทำได้ในโทรศัพท์”

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก