5 ธันวา ระลึกถึงพระคุณพ่อ

อ้างอิงภาพประกอบจากหนังสือนิทาน เรื่อง รัชกาลที่ ๙ ของชาวไทย

5 ธันวา ระลึกถึงพระคุณพ่อ

ในเดือนธันวาคมของทุกปี วันที่ 5 ธันวาคม คือ วันสำคัญวันหนึ่งที่คนไทยทุกคนให้ความสำคัญและร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ มากมาย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ซึ่งในปี พ.ศ 2560 นายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

   1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

            2. เป็นวันชาติ

            3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ (MGR Online, 2560)

สำหรับวันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา สาเหตุที่มีการจัดตั้งวันพ่อขึ้นแห่งชาติ เนื่องจาก “พ่อ” เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" (กระทรวงศึกษาธิการ, มปป)

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย ตลอดการครองราชย์ 70 ปีของพระองค์ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ มากมาย พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจและก่อตั้งโครงการในพระราชดำริมามากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรของพระองค์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม”  (วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493)

จึงขอยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพัฒนาประเทศและพัฒนาให้ประชาชนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.    โครงการฝนหลวง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร และช่วยเหลือพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารที่ประสบปัญหาแห้งแล้ง หรือขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2.    โครงการแก้มลิง เป็นแนวคิดในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย เป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยใช้หลักการทางธรรมชาติคือกักเก็บน้ำฝนเอาไว้ เพื่อรอเวลาระบายออก และยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดน้ำในฤดูแล้ง และยังมีส่วนสำคัญในการบำบัดน้ำเสียอีกด้วย

3.    โครงการแกล้งดิน  เป็นแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้

4.   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทย ปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นห่วงและเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรไทยทุกคน ซึ่งเราสามารถรับรู้ได้จากพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ที่พระองค์ทรงวางแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชน พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนคนไทยโดยไม่หวังผลตอบแทน         

ในฐานะลูกของ “พ่อของแผ่นดิน” เราควรทำดีเพื่อตอบแทนท่านให้มากที่สุด ถึงแม้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่คำสอนและสิ่งที่ท่านสร้างยังคงสถิตอยู่ในใจเราตลอดกาล ซึ่งเราก็สามารถนำสิ่งที่ท่านทรงสอนมาตลอด 70 ปี มาปฏิบัติตามหลักคำสอนของท่าน รู้จักการพอเพียง การอดออม ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ประเทศชาติ  ร่วมกันสร้างความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีสืบไป  และในฐานะลูกของ พ่อ เราควรให้ความเคารพ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน เมื่ออยู่ในวัยเรียนก็หมั่นหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้มีความรู้และวิชาชีพสำหรับเลี้ยงตัวเองได้ ช่วยเหลือบิดา มารดาทำงานที่พอจะช่วยได้ เช่น การช่วยงานบ้าน การทำความสะอาด ช่วยเก็บของ ฯลฯ รู้จักประหยัดและออมทรัพย์ รู้จักประหยัดโดยการเลือกซื้อของต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัย มีกริยามารยาทงดงาม ซึ่งจะช่วยรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูล ดูแลบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ (เยาวลักษณ์, 2544)

วันที่ 5 ธันวาคม จึงเป็นเสมือนวันที่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ พ่อของแผ่นดิน และ พ่อของตน

 

หากผู้ปกครองหรือคุณครูท่านใดอยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทาง Edtech creation มีนิทานดีๆ มาฝากกันค่ะ นิทานเรื่อง “รัชกาลที่ ๙ ของชาวไทย” เป็นนิทานที่แต่งขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเปรียบพระองค์เป็นดั่งเทวดาที่คอยดับทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทย โดยถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาษาเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงามที่แสดงถึงโครงการในพระราชดำริต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กได้รู้จักในหลวงรัชกาลที่ 9 มากยิ่งขึ้น

 


หรือหากสนใจนิทานหรือสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ http://www.edtechbooks.com

 

แหล่งอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ .(มปป). ประวัติความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ. ค้นเมื่อ พฤศจิกายน 20, 2560, จาก http://www.moe.go.th/PSD/Page%20Design/13_Father_Day/father2012/.

มูลนิธิชัยพัฒนา. (2560). เศรษฐกิจพอเพียง. ค้นเมื่อ พฤศจิกายน 20, 2560, จากhttp://www.chaipat.or.th/site_content/34-13/19-2009-10-30-07-44-57.html.

เยาวลักษณ์ วงศ์วรรณกิจ. (2544). หน้าที่ของบุตร. ค้นเมื่อ พฤศจิกายน 21, 2560, จาก https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/technology/10000-826.html.

มปป.  (มปป). พระราชกรณียกิจ 9 ด้าน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทำเพื่อเรา. ค้นเมื่อ พฤศจิกายน 17, 2560, จาก http://www.lovefitt.com/news/9-%.

 Kreenp. (2560). โครงการในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จัก. ค้นเมื่อ พฤศจิกายน 20,2560, จาก https://www.mangozero.com/king-rama-9-royal-projects/.